MENU

Oświadczenie RODO

RODO – zakres danych osobowych

Firma i-tec Technologies s. r. o. dąży do maksymalizacji zadowolenia klientów i partnerów. Naszym celem jest maksymalne dopasowanie świadczonych przez nas usług do potrzeb klientów. Aby to zrobić, wykorzystujemy Państwa dane osobowe, które przetwarzamy zgodnie z prawem i szczególną dbałością. Ochrona prywatności w przetwarzaniu danych osobowych oraz ochrona tych danych jest dla bardzo ważna w naszej działalności.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Zakres danych osobowych – RODO – przetwarzamy zawsze tylko dane osobowe, które nam Państwo przekazujecie. Przetwarzamy dane osobowe, które zwykle zawierają tylko imię, nazwisko, tytuł oraz adres e-mail, oraz firmę i stanowisko. Ponadto, jeśli nam Państwo udostępniliście, to możemy przetwarzać również takie dane jak informacje o preferencjach ICT (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne, Teleinformatyka), dane z przedłożonych dokumentów, adres, numery telefoniczne, identyfikacja urządzenia.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzielacie nam Państwo zgodnie z własnymi preferencjami. Zgoda ta udzielana jest przez Państwa w celu umożliwienia udostępnienia Państwu informacji dotyczących innowacji teleinformatycznych, informacji produktowych, ofert biznesowych, aktualnych cenników oraz w celu spełnienia zobowiązań prawnych i umownych, serwisu i wsparcia technicznego, licencjonowania, prowadzenia rejestru klientów i statystyk, uzyskania danych dotyczących potrzeb klientów, wysyłania zaproszeń na konferencje, warsztaty, seminaria, wydarzenia.

Jak długo i jak przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy zarówno automatycznie jak i manualnie, lecz wyłącznie w okresie udzielonej nam zgody. Twoja zgoda na przetwarzanie obowiązuje do ostatniego dnia roku kalendarzowego okresu na który została udzielona.

W ramach usług serwisowych okres przechowywania danych wynosi 5 lat od daty otrzymania reklamacji lub prośby o wsparcie techniczne, dla produktów DICOTA to 30 lat. W przypadku ogólnego zgłoszenia wprowadzonego do formularza kontaktowego dane przechowujemy przez 6 miesięcy.

W innych przypadkach okres przechowywania wynosi 10 lat.

Kto ma dostęp do danych osobowych?

Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie upoważnionym pracownikom naszej firmy, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich obowiązków, jak również ewentualnym podmiotom przetwarzających dane, z którymi nasza firma ma zawartą umowę o przetwarzaniu danych osobowych. Obecnie chodzi tylko o minimalny zakres i czas potrzebny do wsparcia serwisowego systemów wewnętrznych. Zgodnie z art. 28 pkt. 4 RODO wszystkie podmioty zewnętrzne przetwarzające dane osobowe są zobowiązane do posiadania przynajmniej takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak nasza firma. Aktualną ewidencję podmiotów przetwarzających dane osobowe udostępniamy na Państwa żądanie.

W przypadku udostępniania Państwa danych osobowych w związku z listą obecności lub rejestracją na konkretne wydarzenia, takie jak konferencje, warsztaty, seminaria, seminaria internetowe, imprezy itp., dane mogą być dostarczane również współorganizatorom lub przedstawicielom producentów biorących udział w imprezie. Podając dane osobowe w zgłoszeniach dotyczących informacji o produktach i wersjach testowych, dane w podanym zakresie mogą być dostarczane producentowi.

Jakie są Państwa prawa?

Jako podmiot danych posiadają Państwo wszystkie prawa określone w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, głównie prawa zagwarantowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochrony Danych Osobowych. Prawa obejmują na przykład dostęp do przetwarzanych danych osobowych, prawo do ich korekty, usuwania lub ograniczenie przetwarzania.

Jak może państwo skontaktować się z nami z pytaniami i żądaniami?

Żądania i pytania mogą być przyjęte tylko wtedy, gdy istnieje możliwość jednoznacznej identyfikacji osoby zgłaszającej. Pytania można wysłać do następującej adresu lub e-mailu: