MENU

GDPR statement

GDPR – Omfattning av behandlingen av personuppgifter

Företaget i-tec Technologies s.r.o. strävar efter att maximera kundernas och samarbetspartnernas tillfredsställelse.
Vårt mål är att anpassa de tillhandahållna tjänsterna till kundernas behov så mycket som möjligt och på högsta möjliga kvalitetsnivå. För detta använder vi redan nu dina personuppgifter, som vi behandlar i enlighet med gällande lagstiftning och som vi ägnar särskild uppmärksamhet åt.
Skyddet av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter samt det allmänna dataskyddet är en viktig fråga i vår affärsverksamhet.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Omfattningen av personuppgifter – GDPR – vi behandlar alltid endast de personuppgifter som du lämnar till oss.
Vi behandlar personuppgifter som vanligtvis endast omfattar namn, efternamn, titel och e-postadress, därefter företag och befattning. Om du ger oss personlig information kan den också innehålla annan information, till exempel information om IKT-preferenser, uppgifter från inlämnade dokument, adress, telefonnummer, enhetsidentifiering.

 

I vilka syften behandlar vi personuppgifter?

Avtalet för behandling av dina personuppgifter som du lämnar till oss enligt dina valda preferenser. Det handlar om ditt intresse av att få information från oss om IKT-innovationer, produktinformation, affärserbjudanden, aktuella prislistor, uppfyllande av rättsliga och avtalsmässiga skyldigheter (krav), service och teknisk support, licensiering, kundregister för statistik och för att få relevanta uppgifter om ämnens behov, skicka inbjudningar till konferenser, workshops, seminarier, evenemang.

 

Hur länge och hur behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter både manuellt och på ett automatiserat sätt, endast under den tid som ditt samtycke gäller. När det gäller våra behandlingsalternativ ges samtycket till behandlingen av dina personuppgifter alltid fram till den sista dagen i kalenderåret efter den givna periodens slut.
Inom tjänsterna är perioden för lagring av uppgifter 5 år från mottagandet av kravet eller begäran om teknisk support, med DICOTA-produkter är den 30 år.
När det gäller en allmän förfrågan som anges i kontaktformuläret behåller vi uppgifterna i 6 månader.
I andra fall är lagringstiden för uppgifterna 10 år.

 

Vem ger vi tillgång till personuppgifterna?

Personuppgifter får endast göras tillgängliga för anställda hos företaget som är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina uppgifter, samt för alla personer som behandlar uppgifterna och med vilka företaget har ett avtal om behandling av personuppgifter. För närvarande handlar det endast om registrerad minimiomfattning och den tid som behövs för servicestöd av interna system. I enlighet med artikel 28 (4) i GDPR är alla som behandlar personuppgifter skyldiga att ha minst samma skyddsnivå för personuppgifter som vårt företag. En aktuell förteckning över de som behandlar personuppgifter kommer när som helst att tillhandahållas på din begäran.
När det gäller tillhandahållande av personuppgifter för ansökningar eller deltagarlistor för specifika evenemang, såsom konferenser, workshops, seminarier, webbseminarier, evenemang etc., kan uppgifterna lämnas till medarrangörer eller företrädare för de producenter som deltar i evenemanget som partner. När personuppgifter lämnas i samband med begäran om produktinformation och testversioner kan uppgifterna dessutom lämnas till tillverkaren i den nämnda omfattningen.

 

Vilka är dina rättigheter?

Som registrerad har du alla rättigheter som anges i lagstiftningen om skydd av personuppgifter, särskilt de rättigheter som garanteras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, allmän dataskyddsförordning. Rättigheterna omfattar till exempel tillgång till behandlade personuppgifter, rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dem.

 

Hur kan du kontakta oss med frågor eller önskemål?

Frågor eller förfrågningar kan endast godkännas om personen är tydligt identifierad. Vänligen skicka dina förfrågningar eller frågor till följande kontaktpersoner: